Profil firmy, areál

Představenstvo společnosti VOS a.s. uveřejňuje nabídku na prodej areálu společnosti v Písku. Prodej areálu byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 24.6.2022.

Nabídka prodeje areálu v Písku ve vlastnictví společnosti s firmou VOS a.s.

Prodávající, společnosti s firmou VOS, a.s., se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 466 78 034, zastoupena společností s firmou PROSPERITA finance, s.r.o.

nabízí k prodeji provozní/průmyslový areál v Písku, ul. Nádražní 732.

Celková plocha areálu je 32 484 m2, z toho zastavěná plocha činí 10 879 m2. Všechny nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj na listu vlastnictví 5298 pro katastrální území Písek, obec Písek. Předmětem prodeje jsou všechny nemovité věci zapsané na předmětném listu vlastnictví včetně jejich součástí a příslušenství a všechny movité věci, které se nacházejí v nebo na nemovitých věcech ve vlastnictví prodávajícího.

Hodnota nemovitých věcí stanovená znaleckým posudkem činí částku 48,088 mil. Kč.

Hodnota movitých věcí stanovených znaleckým posudkem činí částku 1,880 mil. Kč.

Znalecký posudek je uveřejněn na webových stránkách společnosti www.vospisek.cz v sekci Informační povinnosti. Nabídnutá cena za areál nemůže být nižší, než jejich hodnota stanovená znaleckým posudkem.

Po uzavření dohody o poskytnutí a ochraně informací budou zájemci poskytnuty další informace o stavu a využití areálu, včetně informace o nájemcích a uzavřených nájemních smlouvách.

Zájemci o koupi se mohou zaregistrovat na níže uvedených kontaktních adresách k prohlídce areálu, jejíž termín bude stanoven po dohodě.

Popis areálu:

Areál se nachází na adrese Nádražní 732, Písek naproti vlakového nádraží a v blízkosti autobusového nádraží a obchodní zóny (v blízkosti TESCO, KAUFLAND, OBI). Kolem areálu prochází důležitá silnice Praha – České Budějovice.

Součástí areálu jsou následující stavební objekty: administrativní budova, výrobní hala, objekt energobloku, sklad hořlavin, objekty garáží, budova vrátnice, provizorní tesco objekt, budova nástrojárny a modelárny, 5 plechových skladů.

Areál je napojen na městské vodovody, dálkové vytápění, elektřinu a kanalizaci. Areál je oplocen. Součástí prodeje jsou i movité věci, např. mostové jeřáby, rozvaděče, kladkostroje, ventilátory.

V současné době je areál pronajat firmám s různým zaměřením činnosti (prodej stavebnin, sklady, kancelářské prostory, drobná výroba, prodejní činnost, autoservis). Dříve byl areál využíván podnikem Vodohospodářské opravny a strojírny, později jako slévárna. Samotná výrobní činnost byla ukončena v roce 2008.

Podmínky nabídky:

Indikativní písemné nabídky na koupi prodávaných nemovitých a movitých věcí obsahující alespoň:

zasílejte na dále uvedené kontaktní adresy.

Při posuzování nabídek budou vedle nabídkové ceny hodnoceny také další parametry nabídky jako je rychlost a bezpečnost transakce, případně výhodnost dalších transakčních podmínek a dodatečných nepeněžních nabídek, budou-li v nabídce uvedeny. Ze strany zájemce musí být akceptovány transakční a rezervační podmínky prodávajícího, včetně rezervační smlouvy se složením zálohy.

Kontakty:

Nabídky, podepsané osobou oprávněnou jednat za zájemce, zasílejte prosím

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 28.2.2023. Nabídky doručené po tomto datu nemusí být zařazeny do výběrového řízení.

Závěrečné informace:

Upozorňujeme zájemce, že výběrové řízení nemá charakter veřejné zakázky podle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ani veřejné soutěže podle § 1772 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani veřejné nabídky dle § 1780 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. V tomto výběrovém řízení nevznikají prodávajícímu ani jeho zástupci žádné závazky ani jakékoliv jiné povinnosti vůči kterémukoli zájemci. Prodávající si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení kdykoliv upravit, zrušit je, či odmítnout všechny nebo některé obdržené nabídky, a to vše i bez udání důvodu. Veškeré náklady s výběrovým řízením spojené nesou Zájemci ze svého. Zájemcům nevznikají žádné peněžité ani jiné nároky vůči prodávajícímu a jím pověřené osobě. Toto výběrové řízení a účast v něm nezakládá právo zájemce na uzavření jakékoliv smluvní dokumentace.

PROSPERITA finance, s.r.o.


Znalecký posudek je uveřejněn v sekci Informační povinnosti.


Nahoru stránky...